Жахон ва миллий маданий меросининг мухим кисми хисобланган Узбекистон халк хунармандчилиги буюмлари узининг накадар фусункорлиги билан турли мамлакатлар ва хорижий сайёхларнинг узига хос кизикишига сазавор булган. Бухоро ва Хива гиламлари, ипак ва кисман ипакдан килинган хон-атлас, адрас, бекасам сингари миллий матоларимиз, пахта толали гул босилган матолар, каштачилик, зардузлик, миллий либосларимиз, заргарлик ва кандакорлик санъати, ёгоч ва ганч уймакорлиги хамда накшкорлиги, уй-рузгор ва меъморий кулолчилик, шунингдек, кул мехнати асосида яратилган бошка турдаги санъат асарлари узида хунармандлар дунёкараши ва нафосат оламини акс эттиради.


 

Музейнинг 1942 йилдаги куриниши

Музейнинг 2012 йилдаги куриниши

Турли хунармандчилик буюмларнинг халк турмушида кенг куламда кулланилиши санъатнинг бу турини оммавий тус олишига олиб келди. Куп авлодлар бадиий ва техник анъаналарни тажриба асосида узлаштириб олган барча янги усталар ижодга жалб этилди. Бу санъат чукур хиссий жаранги, юксак бадиий шакли, накшу нигори ва ранглари билан кишини узига мафтун этади. Узбекистон Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг Амалий санъат Давлат музейи мазкур ноёб санъат жавохирларининг асосий ва хашаматли маскани хисобланади. Унинг захирасида 7 мингдан ортик экспонатлар мавжуд. Улардан бир неча юзтаси бирмунча машхур булиб, 13 та залда 20 та мавзули жамгармада намоён булади. Экспонатларда намойиш этилган амалий санъат буюмлари 50 дан ортик булиб улар, асосан, халк усталарига тегишли. Ушбу эспонатлар бизнинг сайтимиздан хам урин олган.

Бу халк, асосан, сулолавий усталар ишлари мохир хунармандларнинг бир неча авлодлари анъаналари кузатиладиган хамда амалий санъатнинг асл нусхаларини ташкил этувчи асарлардир. Уларнинг купчилигида нафакат кадимий анъаналар ва худудий бадиий мактабларнинг эстетик конуниятларига катъиян риоя килашади, балки узига хослигини намоён этганча мумтоз шаклларга замонавий тус беришга уринишади. Музей фонди ва экспозициядаги амалий санъат намуналарининг асосий кисми ХХ асрга тегишли булсада, XIX аср ва ундан аввалги асрларга тегишлилари хам йук эмас. Маргилон, Бухоро, Самарканд, Наманган ва Узбекистоннинг бошка шахарларида кулда тукиладиган матолар юз йиллардан буён хорижлик мода ишкибозлари ва кутюрлар томонидан севимли мато сифатида кулланилиб келинмокда.

Бирон зални куриш учун тугмачани босинг

Turkistan дукони Minzifa дукони Мисс кандакорлиги ва пичоклар Лок миниатюраси Кул каштачилиги Заргарлик безаклари Зардузилик Гиламлар Ёгоч уймакорлиги Читгарлик Мусика асбоблари Биллур Чиннисозик Намуналари Сопол буюмлар Хунармандчилик марказий Биллур ва рангли шиша Кийимлар Кул каштачилиги Майда пластика Сопол буюмлар Марказий зал Кичик мехмонхона

1 2

 

Музейда утказилган учрашувлар

Узбекистон амалий санъат музейида «Хар бир болага – эътибор ва гамхурлик» хафталиги доирасида болаларнинг машхур рассомлар билан учрашуви утказилди.

01.06.2012

Батафсилрок

 

 

Бактриянинг узи учар гиламчаси изидан

Узбекистон Амалий санъат музейида TERRA – TERMEZ интернет-уюшмаси оркали узини фаол маълум килаётган Узбекистон Маданият ва спорт ишлари вазирлиги ташаббуси билан олимлар

28.05.2012

Батафсилрок

 

 

хамма янгиликлар